LATEST NEWS

Friday, February 16, 2018

ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ተቓዉሞ ብምሕያሉ ምኽንያት፣ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰራሕተኛታትን ኣብ ዘለዉዎ ንክፀንሑ ትእዛዝ ተዋሂቡዎም።

ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ድርቅን ጎንፅን ተኣሳሰሲሩ፡ ኣብዚ ዓመት ኣስታት 2 ሚልዮን ተምሃሮ፡ ትምህርቶም ከየቋርፁ ኣብ ስግኣት ከም ዝርከቡ ትካል ህፃናት ዓለም ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ኬንያ ካብ ሕጊ ወፃኢ ናብ ግዝኣተይ ኣትዮም ዝበሎም 29 ኢትዮጵያውያን ኣሲሩ።

ኣብ ክልል ደቡብ፤ ዞባ ከምባታ ሓያል ናይ ህዝቢ ተቓዉሞ ክካየድ ውዒሉ፣

ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ናብ ግዝኣተይ ኣትዮም ዝበሎም 50 ኢትዮጵያዊያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ናይ ማላዊ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣፍሊጡ።

በአዲስ አበባ ዙሪያ ተቃውሞ በርትቷል፤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ሕብረት ሰራተኞች ባሉበት እንዲቆዩ ታዘዋል።

በኢትዮጵያ ካለው ድርቅና አለመረጋጋት ምክንያት፡ በያዝነው አመት ብቻ 2 ሚልዮን የሚደርሱ ተማሪዎች፡ ትምህርታቸው እንዳያቋርጡ ስጋት እንደሆነበት የአለም የህፃናት ድርጅት ኣስታወቀ።

የኬንያ መንግስት በህገ ወጥ መንገድ ወደ ግዛቴ ገብተዋል ያላቸውን 29 ኢትዮጵያውያን፣ አሰረ።