LATEST NEWS

Thursday, June 30, 2016

ብሙሱሉይ መዓልቲ ሲቪል ሰርቫንት ዝመፅእ ለዉጢ የለን!!

በአስመሳይ የሲቪል ሰርቫንት ቀን የሚመጣ ለዉጥ የለም!!

ኢትዮ-ቴሌኮም ብምኽንያት ምጭብርባር ካብ ሓደ ቢልዮን ብር ንላዕሊ ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ተዋፊሮም ዝርከቡ ወገናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓበየ ዕንቅፋት ከም ዘጋጥሞም ተገሊፁ።

ኣብ ኢትዩጵያ 108 ናይ ውሽጢ ሃገር 14 ድማ ናይ ወፃኢ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ፍቓዶም ከም ዝተኣገዱ ተፈሊጡ።

ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝፀንሐን ዘሎን ሓያል ድርቂ መንግስቲ ንሕርሻ ግቡእ ምድላው ብዘይምግባሩ ሕፅረት ዘርኢ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ።

ኢትዮ-ቴሌኮም በስርአቱ ኢ-ዴሞክራስያዊ አስተዳደርና ማጭበርበር ምክንያት ከአንድ ቢልዮን ብር በላይ ኪሳራ እንዳጋጠመው ታወቀ።


በኢትዮጵያ በጋዜጠኝነት ሙያ ተሰማርተው የሚገኙ ወገኖች በትግራይ ክልል ትልቅ እንቅፋት እንዳጋጠማቸው ተገለፀ።

በኢትዮጵያ 108 የአገር ውስጥ እና 14 የውጭ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ፈቃዳቸውን እንደታገዱ ታወቀ።

በኢትዮጵያ ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት መንግስት ለእርሻ በቂ ዝግጅት ባለማድረጉ የዘር እጥረት አጋጥሞ እንዳለ ታወቀ።