LATEST NEWS

Thursday, October 30, 2014

ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ዓውደ ራፍዕ ዝርከቡ ፖላዊስ መንእስያት ጨውዮም ናብ በረኻ ብምውሳድ ይቐትሉ ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊፁ፣


ኣብ ሃገርና መንነቶም ብዘይተፈለጡ ሰባት ዝቕተሉ ወገናት ቁፅሪ ኣዝዮ እናተባራኸቱ ይኸዱ ምህላዎም ተገሊፁ፣ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ዝርከቡ ካድረታት ህወሓት ኢህወዴግ ሰሪሖም ዕለታዊ መነባብሮኦም ንዝመርሑ ንፁሃት ዜጋታት ምስ ዴምህት ተሓባቢርኩም ብምባል ኣሲሮም የሳቕዩዎም ከም ዘለው ምንጭታትና ሓቢሮም፣ኣብ መንጎ ከባቢታት ኣብርሃ-ጅራን ዓብደ ራፊዕን ሰባት ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ብኣባላት ፖሊስ ኢህወዴግ ከም ዝተኸተረት ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም፣ኣዘዝቲ ፖሊስ ገዛኢ ጉጅለ ህወሓት-ኢህወዴግ ዉልቃዊ ድሌቶም ዘየማልኣ ኣብ ትሕትኦም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ስልጣን ተበሊፆም የንከላብትወን ምህላዎም ተሓቢሩ፣Wednesday, October 29, 2014

ብናይ ወያነ ኢህወደግ አኼባ ዝሳኻዕ ናይ ስግግር ዕብየት የለን!!ለውጥን ስግግርን ዝመፅእ። ትኽክለኛ ዕላማን መስመርን ብምሕንፃፅ፤ ህዝቢ ምእንተ ረብሕኡን ረብሓ ሃገሩን ኢሉ ተሳታፊ ዝኾነሉ ዴሞክራሲያዊ ሃዋህው ብምፍጣር እምበር። ንህዝቢ ብሓይሊ ዓፊንካን ኣምበርኪኽካን ብምግዛእ አይኮነን፣

በወያኔ ኢህአዴግ ስብሰባ የሚሳካ የሽግግር እድገት የለም!!


የሽግግር ለውጥ የሚመጣው ትኽክለኛ አላማና መስመር በማስቀመጥ፤ ህዝቡ ለራሱ ጥቅምና ለሀገሩ እድገት ብሎ ተሳታፊ የሚሆንበት ዴሞክራሲያዊ ሁኔታዎችን በመፍጠር እንጅ። የገዛ ወገንን ፀረ ህዝብ በሆነ መንገድ አፍኖና አምበርክኮ በመግዛት አይደለም፣

በተለያዩ የሃገራችን ክልሎች ለሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጅ ለሆኑት የመንግስት ሰራተኞች የትግራይ ክልል አስተዳደር ወደ ክልላችሁ ተመለሱ ብሎ ከስራቸው አፈናቅሎ ሲያበቃ የስራ ዕድል ስለከለከላቸው በከባድ የማህበራዊ ችግር ወስጥ ወድቀው እንደሚገኙ ምንጮቻችን አስታወቁ፣


በአላቂ እቃዎች እጥረት እየተሰቃየ ያለውን ህዝብ በሚመጣው 2007 ዓ/ም ምርጫ ላይ ሌሎችን ድርጅቶች እንዳይመርጥ በሚል ምክንያት በገዢው ኢህአደግ መንግስት ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ ከፍተኛ የስኳር አቅርቦት እንደሚቀርብ ተገለፀ፣የሸራሮ ከተማ ፖሊሶች ምንም አይነት ወንጀል ባልፈጸሙት ከ 28 በላይ ወገኖችን አስረው እያሰቃይዋቸው እንደሆኑ ተገለጸ፣