LATEST NEWS

Thursday, October 6, 2016

ነበርቲ ክፍለ ከተማ ኲሓ ብሰንኪ ፅርየቱ ዘይሓለወ ረሳሕ ማይ ይጥቀሙ ብምህላዎም ምኽንያት ንዝተፈላለዩ ማይ ወለድ ሕማማት ተቓሊዖም ከም ዘሎው ተፈሊጡ።

ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ባህላዊ በዓል ኢሬቻ ንምኽባር ብሚልዮናት ዝግመት ዝተኣከበ ህዝቢ ብዝተልዓለ ግጭት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብኣማኢት ዝቑፀር ሂወት ሰብ ብምሕላፉ ስዒቡ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ክልል ኦሮሞ እቲ ናዕቢ ተቐፃፂሉ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

በኦሮምያ ክልል በብሸፍቱ ከተማ የኢሬቻን በአል ለማክበር በሚልዮናት የሚቆጠር ህዝብ በተሰበሰበበት ወቅት በተነሳው ግርግር በአንድ ቀን ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎች መሞታቸው ተከትሎ ተቃውሞው ወደ ተለያዩ የኦሮሞ ክልል በመዛመት ላይ መሆኑን ለማወቅ ተችለዋል።

የኲሓ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ንፅህናው ያልጠበቀ ውሃ ሰለሚጠቀሙ ለተለያዩ የውሃ ወለድ ተላላፊ ህመም እየተጠቁ መሆናቸው ተገለፀ።