EDITORIAL

ፍረ ቃልሲ ለካቲት 11 ንጠላማት ኣፍርዩ ንውፁዓት ኣድክዩ፣

ፍታሕ ኣልቦ ፍትሒ

መፍትሔ አልባ ፍትህ

ጭንቀት ዝወለዶ ደንገርገር

ጭንቀት የወለደው ድንግርግር

ክንልወጥ ኢና ባሃልቲ ዘይተለወጥቲ!!

የማይለወጡ ፤እንለወጣለን ባዮች!!

መድረኽ ኣራስሑኒ!!

የእንበላሽ መድረክ

“ተግባር ኣልቦ ህውተታ”

ህልቂት ዜጋታት ንኽዛሪ ፣ኩሉ ዓይነት ቃልስና ነሐይል!!

 የዜጎች እልቂት ለማብረድ ሁሉም አይነት ትግል እናጠናክር!!

ብዓፈና ኢህወደግ ዝቀፃፀል ቀፃሊ ቃልሲ!!

በአፋኙ የኢህአዴግ ስርአት ላይ የሚቀጣጠል ቀጣይነት ያለው ትግል

ሰናይ ምምሕዳር ብጉልባብ ክራይ ኣካብነት እንትግለፅ፣

የመልካም አስተዳደር ምሬትና መፍትሔ አልባነት!

በትሪ ልምዓታዊ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ፣

የይስሙላ ልማታዊ መንግስት በኢትዮጵያ!

ብዘይ ተግባር ኣርሒቑ ዝሓድር ስርዓት 

በኢህአዴግ ስርአት ሰላሙ ያጣ ሰላማዊ ትግል!!

ፅምኣት ፍትሒ ዘገበሶ ህዝባዊ ናዕቢ ናይ ግድን እዩ ክረክብ መዕለቢ!!

ብህውከትን ዕግርግርን ዝሳለጥ ልምዓት፣ ውፅኢቱ ዕንወት እዩ!!

በሁከትና በግርግር የሚፋጠን ልማት ውጤቱ ውድቀት ነው!!